Žaidimo taisyklės

 1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1. UAB „Knygų klubas“ juridinio asmens kodas 304148241, buveinės adresas Ulonų g. 2, Vilnius (toliau – Organizatorius), organizuoja akciją „Magiškas pasiūlymas Hario Poterio fanams! Dalyvaukite ir laimėkite knygų seriją!” (toliau – Konkursas), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

 1. Žaidimas
  2.1. Žaidimo trukmė:
  2.1.1. Žaidimas vyksta nuo 2022-11-01 iki 2022-11-24 (imtinai) www.knyguklubas.lt internetinėje parduotuvėje.

2.2. Žaidimo prekės:
2.2.1. Žaidime gali dalyvauti asmenys, užsisakę naujienlaiškį internetinėje svetainėje www.knyguklubas.lt

2.2.3. Viena prenumerata reiškia vieną atskirą loterijos registraciją.
2.2.4. Tas pats dalyvis gali dalyvauti neribotą skaičių kartų.
2.2.5. Žaidimo prizas: Hario Poterio knygų serija: „Haris Poteris ir Išminties akmuo. 1 dalis“, „Haris Poteris ir paslapčių kambarys. 2 dalis“, „Haris Poteris ir Azkabano kalinys. 3 dalis“, „Haris Poteris ir Ugnies taurė. 4 dalis“, „Haris Poteris ir Fenikso brolija. 5 dalis“, „Haris Poteris ir Netikras Princas. 6 dalis“, „Haris Poteris ir mirties relikvijos. 7 dalis“.

2.2.6. Prizo laimėtojas burtų keliu renkamas 2022 m. lapkričio 25 d. Žaidime dalyvauja tik asmenys, užsisakę naujienlaiškį internetinėje svetainėje www.knyguklubas.lt . Laimėtojo vardas ir pirmosios pavardės raidės bus paskelbtas interneto svetainėje www.knyguklubas.lt . Su laimėtoju taip pat bus susisiekta asmeniškai per 3 d.d. nuo laimėtojo paskelbimo svetainėje.
2.2.7. Nepavykus susisiekti su laimėtoju per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, jo laimėjimas bus panaikintas.
2.2.8. Prizas laimėtojui bus išsiųstas jo nurodytu adresu.
2.2.9. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Knygų klubas“ ir UAB „ALG knygynai“ darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti organizatoriaus Žaidimo rengimo metu, taip pat artimiausi (sutuoktiniai, tėvai, vaikai) šių asmenų šeimos nariai.
3.0.0 Pirkėjo pasirinkimas užsisakyti naujienlaiškį internetinėje svetainėje www.knyguklubas.lt yra laikomas dalyvio sutikimu dalyvauti akcijoje. Laimėjimo atveju, su dalyviu bus susisiekta asmeniškai.
3.0.1.Visą informaciją apie vykstantį žaidimą galima rasti interneto svetainėje www.knyguklubas.lt . Visus su akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu [email protected]knyguklubas.lt. Telefonas pasiteirauti – 8 700 55622 (darbo dienomis nuo 09:00 iki 16:00 val.)

 1. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
  3.1. Visus skundus susijusius su Žaidimu, įskaitant skundus, susijusius su Prizo atsiėmimo ir/ar teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
  3.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2022-11-28 dienos Organizatoriaus buveinės adresu.
  3.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
 2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1. Žaidimo dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Žaidimo dalyvių asmens duomenys nebus teikiami jokiems duomenų gavėjams.
4.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai.

4.2.1. Žaidimo metu Žaidimo dalyvių sutikimu surinkti asmens duomenys (vardas ir el. pašto adresas) bus naudojami Žaidimo vykdymo, nugalėtojų viešo paskelbimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais (jei Žaidimo dalyvis išreiškia atskirą sutikimą gauti Organizatoriaus naujienlaiškius).

4.2.2. Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

-        sutikimas (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, viešai skelbiami nugalėtojai arba kitais atvejais, kurie bus akivaizdūs iš konteksto);

-        teisės aktų reikalavimų vykdymas (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi prekių pardavimo tikslu);

-        sutartis (šiuo pagrindu vykdomas užsakytų prekių pirkimas – pardavimas);

-        teisėti interesai – skleisti informaciją apie savo veiklą bei sudaryti sąlygas savo klientams (asmenims, praeityje įsigijusiems Duomenų valdytojo siūlomas prekes) dalyvauti Duomenų valdytojo Žaidimoe bei tuo pačiu išreikšti sutikimą dėl reklamos pasiūlymų gavimo, nebent duomenų subjekto privatūs interesai būtų viršesni. Taip pat teisėto intereso pagrindu atsakome į klientų užklausas paštu, telefonu, el. paštu.
4.3. Jei Žaidimo dalyvis išreiškia sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, jo pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (aktyvus veiksmas – tai: sutikimas gauti naujienlaiškį, prisijungimas prie savo paskyros, jei Žaidimo dalyvis tokią turi, arba naujienlaiškio atidarymas). Jei Žaidimo dalyvis išreiškia sutikimą tik dėl žaidimo Taisyklių, jo pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos Žaidimo laikotarpiu ir 30 dienų pasibaigus Akcijai. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
4.4. Žaidimo dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.5. Žaidimo dalyvis patvirtina, kad yra supažindintas su teise žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teise prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Žaidimo dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. pašto adresu [email protected], taip pat teise į duomenų perkeliamumą. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Žaidimo dalyviams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Žaidimo dalyvio ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
4.6. Informuojame, kad reklamos pasiūlymų ir įsigyjamų prekių pristatymo tikslu mes perduodame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą (jeigu tokį nurodėte)) šiems duomenų gavėjams: siuntų pristatymo tarnyboms (pvz. paštas, kurjeriai).

4.7. Jei pastebėjote šių Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų: paštu UAB Knygų klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius; tel. nr. 8 700 55622; el. paštu [email protected]; kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną: [email protected].
4.8. Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. nr. (8 5) 271 2804279 1445 , faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].


 1. ATSAKOMYBĖ
  5.1. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaime, įskaitant Žaidimo prekių įsigijimą ir/ar Prizo gavimą/negavimą.
  5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Žaidimo panaikinimu ar Žaidimo vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.
  5.3. Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe ir/ar kitomis Prizų savybėmis.
 2. MOKESČIAI IR KITOS IŠLAIDOS
  6.1. Visas išlaidas, susijusias su Prizų atsiėmimu, sumoka pats Žaidimo dalyvis, nebent Organizatorius ir Laimėtojas sutaria kitaip.
 3. KITOS SĄLYGOS
  7.1. Visi asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

7.2. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
7.3. Prizai į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiami.