Akcijos „Pirk leidyklos “Alma littera” knygas ir laimėk Kakę Makę į namus“ taisyklės

1. Organizatorius
1.1. UAB  Knygų klubas (juridinio asmens kodas: 304148241, reg. buveinės adresas: Ulonų g. 2, 08245 Vilnius) (toliau – „Organizatorius“) su partneriu UAB „Alma littera“ (juridinio asmens kodas: 120029537, reg. buveinės adresas: Ulonų g. 2, 08245 Vilnius ) (toliau – „Partneris“) organizuoja akciją „Pirk leidyklos “Alma littera” knygas ir laimėk Kakę Makę į namus“ Knygų klubo svetainėje adresu: www.knyguklubas.lt (toliau – „Akcija“), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės“). Taisyklės yra viešai skelbiamos Organizatoriaus interneto svetainėje www.knyguklubas.lt (toliau – „Svetainė“).
1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs Svetainėje.
 
2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis
2.1. Akcija vyksta nuo 2017 m. lapkričio 14 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. (imtinai). 
 
3. Akcijos dalyviai
3.1. Akcijos dalyvis – asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, išskyrus Taisyklių 3.2. ir 3.3. punktuose numatytas išimtis, bei Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys.
3.2. Akcijoje negali dalyvauti Alma littera“ įmonių grupės įmonių (UAB ALG knygynai, UAB AL holdingas, UAB „Šviesa“, UAB „Alma littera“, UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Alma littera turtas“, UAB „Arpresa“, UAB Knygų klubas, UAB „ALG logistika“, SIA RD Baltic, SIA „ALG periodika LV“, Almaliest OÜ, RD DIRECT ESTONIA OÜ.) darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais suprantama sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas..
3.3. Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 14 (keturiolika) metų asmenys. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų ar rūpintojų sutikimu. Jaunesnis nei 18 metų asmuo registruodamasis dalyvauti Akcijoje patvirtina, kad yra gautas tėvų ar rūpintojų sutikimas, bei kad tėvai ar rūpintojai susipažino su Taisyklėmis.
 
4. Registracija
4.1. Norėdami dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizą, dalyviai privalo akcijos laikotarpiu įsigyti leidyklos „Alma littera“ knygų už 50 eurų ar daugiau.
4.2. Vienas Akcijos dalyvis Akcijoje dalyvauti gali neribotai. Nustatant Akcijos laimėtoją atsitiktinės atrankos būdu atrankoje dalyvauja visos Akcijos dalyvių pirkimai.
 
5. Prizai
5.1. Akcijos sąlygas įvykdęs asmuo gali laimėti Organizatoriaus ir Partnerio įsteigtą prizą – susitikimą su Kake Make (1 val.), kuris gali būti suteikiamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, t. y. už Lietuvos Respublikos ribų prizas nebus suteikiamas.
5.2. Prizas suteikiamas ne viešoje vietoje ir ne didesnei laimėtojo pasirinktai auditorijai nei 20 asmenų.
5.3. Prizo rinkos vertė yra 130 EUR (vienas šimtas trisdešimt eurų)
 
6. Laimėtojo atranka
6.1. Prizo laimėtojas bus išaiškintas kompiuteriu atsitiktinės atrankos būdu iš duomenų bazės, kurioje bus registruojami visi Akcijos dalyviai. 
 
7. Laimėtojo informavimas bei Prizo atsiėmimas
7.1. Prizo laimėtojas bus skelbiamas Knygų klubo interneto svetainėje www.knyguklubas.lt  kitą darbo dieną po laimėtojo išaiškinimo – sausio 2 dieną. 
7.2. Su laimėtoju dėl prizo bus susisiekta jo pateiktu el. paštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo laimėtojo išaiškinimo – iki sausio 4 d.
7.3. Jei laimėtojas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Organizatoriaus laiško gavimo neatsako į Organizatoriaus laišką – prizas grąžinamas į prizų fondą. Laimėtojo prizas į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiamas. Už neatsiimtą prizą Akcijos laimėtojui nėra atlyginama.
7.4. Jeigu bus pateiktas neteisingas elektroninis paštas, prizas nebus įteiktas ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su prizo netekimu ir/ar dalyvavimu Akcijoje.
7.5. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. (imtinai) Akcijos dalyvis turi teisę bet kada pareikšti Organizatoriui, kad atsisako dalyvavimo Akcijoje. Tokį atsisakymą Akcijos dalyvis privalo pareikšti raštu šiose Taisyklėse nurodytu Organizatoriaus adresu.
 
8. Ginčų nagrinėjimo tvarka
8.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
8.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti Akcijos laikotarpiu ar ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pasibaigus Akcijai adresu [email protected]
8.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.
 
9. Asmens duomenų apsauga
9.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius (Knygų klubas). Organizatorius su Partneriu įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Akcijos dalyvių asmens duomenys nebus teikiami jokiems duomenų gavėjams.
9.2. Laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti Knygų klubo internetinėje svetainėje www.knyguklubas.lt. Dalyvaudamas Akcijoje, asmuo išreiškia savo sutikimą dėl jo vardo ir pavardės naudojimo šioje Taisyklių dalyje nurodytais būdais. Laimėtojas taip pat sutinka, kad jo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą Organizatorius naudotų Akcijos laimėtojo nustatymo, informavimo apie Akcijos rezultatus tikslu.
9.3. Akcijos dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
9.4. Akcijos dalyvis patvirtina, kad yra supažindintas su teise žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. pašto adresu [email protected] Akcijos dalyviai taip pat turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius savo asmens duomenis.
 
10. Atsakomybė
10.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su prizo atsiėmimo tvarkos pakeitimu. 
 
11. Mokesčiai ir kitos išlaidos
11.1. Visus už Akcijos prizą mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.
11.2. Organizatorius neatlygina Akcijos laimėtojui jo patirtų su prizo atsiėmimu susijusių išlaidų.
 
12. Kitos sąlygos
12.1. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
12.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti prizų įteikimo tvarką. Apie prizų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.knyguklubas.lt. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
12.4. Prizas į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiamas. Už neatsiimtą prizą dalyviui nėra atlyginama.
12.5. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje interneto svetainėje www.knyguklubas.lt
12.6. Akcijos dalyvis, susipažindamas su šiomis Taisyklėmis ir dalyvaudamas Akcijoje, patvirtina, jog supranta, kad ši Akcija nėra loterija Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo prasme.
12.7. Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: [email protected]