Leidykla „Šviesa“ jūsų patogumui parengė 16 krepšelių papildomam mokymui(si) pagal vaiko amžių ir klases. Privalu nuolat rūpintis, ar nepamirštama esminė ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui visaverčio gyvenimo pagrindus ir padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus. „Šviesos“ leidiniuose papildomam mokymui(si) siūloma daugiau praktinės ir aktyvios veiklos mokantis ir savarankiškai namuose, ir klasėje, siekiant sudominti, įtraukti, suteikti prasmę, o svarbiausia, skatinti kiekvieno mokinio individualią pažangą. Šiose mokymo(si) priemonėse formuojami ir / ar tobulinami ne tik dalyko, bet ir bendrieji gebėjimai, skatinama apmąstyti ir įsivertinti savo lūkesčius, veiklas, rezultatą, pažangą, suprasti, kuo prasminga aptarta informacija, žinios ir įgūdžiai, planuoti kitas veiklas. Mokytojai šiuose leidiniuose ras įvairesnių užduočių, kurios padės diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą ir vertinti mokinių padarytą pažangą.

Trimečio krepšelis

Keturmečio krepšelis

Penkiamečio krepšelis

Šešiamečio krepšelis

Pirmoko krepšelis

Antroko krepšelis

Trečioko krepšelis

Ketvirtoko krepšelis

Penktoko krepšelis

Šeštoko krepšelis

Septintoko krepšelis

Aštuntoko krepšelis

Devintoko krepšelis

Dešimtoko krepšelis

Vienuokliktoko krepšelis

Dvyliktoko krepšelis