Pirkimo taisyklės

Naudojimosi interneto svetaine www.knyguklubas.lt taisyklės

Norėdami naudotis interneto svetaine www.knyguklubas.lt (toliau – Svetainė), Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Naudodamiesi Svetaine, patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

        1. Įžanga.

 • 1.1. Svetainė suteikia vietą, kurioje Jūs (toliau – Lankytojas) galite ieškoti knygų mylėtojų tarp savo draugų ir bendrauti apie knygas su draugų bendruomene, kurti savo knygų lentynas, taip pat įsigyti norimą Svetainės prekę ( Svetainės Pirkimo taisyklėse Svetainė vadinama Parduotuve, o Lankytojas – Pirkėju).
 • 1.2. Šis dokumentas yra sutartis (kartu ir Taisyklės), kuri yra sudaroma tarp UAB Knygų klubas (toliau – Administratorius) ir Lankytojo, dėl naudojimosi Svetaine. Lankytojas neprivalo registruotis, kad galėtų apsilankyti Svetainėje, tačiau, norėdamas pasinaudoti tam tikromis Svetainės paslaugomis, pavyzdžiui, naudotis Svetainės skiltimis „Mano lentynos“, "Mano draugai“ ir pan., Lankytojas turi registruotis Svetainėje ir susikurti registruoto Lankytojo paskyrą. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Svetainės paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant, Svetainėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, naudojimąsi skiltimi „Mano lentynos“, dalyvavimą Svetainės organizuojamuose žaidimuose, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą, Svetainėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.
 • 1.3. Svetainėje po registracijos savo profilyje Lankytojas gali pažymėti, kad jo duomenys (vardas, pavardė ir profilio nuotrauka) būtų matomi kitiems registruotiems Lankytojams. Pažymėdamas, kad nori tapti matomas kitiems registruotiems Lankytojams, Lankytojas sutinka, kad Administratorius tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė ir nuotrauka, jei jis ją įkelia) skaitytojų bendruomenės paslaugų teikimo tikslu.
 • 1.4. Pažymėdamas, kad nori gauti Svetainės naujienlaiškius, Lankytojas sutinka, kad Administratorius tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis (prisiregistravusio Lankytojo – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, neprisiregistravusio Lankytojo – elektroninio pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • 1.5. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis Lankytojas patvirtina, kad susipažino su Svetainės Asmens duomenų apsauga.
 • 1.6. Naudotis Paslaugomis turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų šiame punkte nurodytų asmenų įgalioti atstovai. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis, Lankytojas patvirtina, jog jis yra asmuo, turintis teisę naudotis Paslaugomis.
 • 1.7. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Svetainėje ir informuodamas apie tai Lankytoją naujienlaiškiu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Svetainėje, kreipdamasis į Administratorių elektroninio pašto adresu [email protected], rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos Svetainėje metu.

  2. Prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys.

 • 2.1. Lankytojas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ir naudotis Paslaugomis (toliau – prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys), slaptumą.
 • 2.2 Prisijungimo duomenys – tai Lankytojo el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Lankytojui būtina nurodyti, norint sukurti Svetainėje savo asmeninę aplinką bei gauti Svetainės informaciją el. paštu. Registracijos duomenys – tai el. pašto adresas, vardas, pavardė. Svetainėje prašoma atlikti papildomą registracijos procedūrą, norint įsigyti prekę. Šiuo atveju pateikiami papildomi (užsakymo) duomenys – tai gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pristatymo adresas, telefonas, lytis; juridinių asmenų atveju: pavadinimas, juridinio asmens kodas ir PVM mokėtojo kodas. Prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys toliau bendrai vadinami duomenimis.
 • 2.3. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui Svetainėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė pateiktų duomenų jiems pasikeitus. Jei Lankytojas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Administratoriui, tokiu atveju Lankytojas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.
 • 2.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti savo pateiktų duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Administratoriui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Lankytojui.
 • 2.5. Šalys susitaria, jog Administratorius, siekdamas užtikrinti Administratoriaus bei Lankytojo teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį Lankytojo duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Svetaine, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę.
 • 2.6. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Svetainėje bei pateikdamas Administratoriui savo duomenis, Lankytojas sutinka, kad Administratorius valdytų ir tvarkytų Lankytojo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties vykdymo tikslams, Svetainės Paslaugų teikimui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
 • 2.7. Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.
 • 2.8. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybę naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Svetainės veiklą.
 • 2.9. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis pranešdamas apie tai elektroninio pašto adresu [email protected], rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos Svetainėje metu.

  3. Bendrosios nuostatos.

 • 3.1. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.
 • 3.2. Vadovaudamasis šios sutarties sąlygomis, Administratorius suteikia Lankytojui leidimą naudotis Svetaine tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Lankytojas sutinka nevykdyti jokių iš žemiau nurodytų veiksmų:
  • 3.2.1. kopijuoti, platinti ar atgaminti bet kokią Svetainės ir (ar) Paslaugų dalį jokioje kitoje aplinkoje;
  • 3.2.2. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui, įskaitant, bet neapsiribojant negaliojančių duomenų įkėlimu, virusų paskleidimu, ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
  • 3.2.3. rinkti asmeninę informaciją, įskaitant paskyrų pavadinimus ir elektroninio pašto adresus, iš Svetainės;
  • 3.2.4. naudoti Svetainę bet kokiais komerciniais prekių ar paslaugų siūlymo tikslais;
  • 3.2.5. naudoti bet kokią informaciją, gautą iš Svetainės, siekdamas trukdyti, užgaulioti ar kenkti kitam asmeniui, arba norėdamas susisiekti, reklamuoti, siūlyti ar parduoti ką nors bet kuriam Lankytojui be jo išankstinio aiškaus sutikimo;
  • 3.2.6. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Administratoriui;
  • 3.2.7. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
  • 3.2.8. atliekant registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
  • 3.2.9. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip bet kokiais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Lankytojams bei jų savijautai, trukdyti jiems bendrauti;
  • 3.2.10. atlikti daugiau nei vieną registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus kai Svetainėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą.
 • 3.3. Patalpindamas savo duomenis ir profilio nuotrauką į Svetainę, Lankytojas patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką. Administratorius Lankytojui taip pat rekomenduoja prieš įkeliant į Svetainę trečiųjų asmenų nuotraukas ar informaciją apie juos, gauti minėtų trečiųjų asmenų sutikimą.
 • 3.4. Parduotuvėje prie prekių nurodyta kaina knygyne yra reguliari kaina, t.y., kaina be nuolaidos, taikomos atskirais trumpais laikotarpiais, Kauno Centriniame knygyne, esančiame Laisvės al. 81, Kaunas 44297.

  4. Komentarų pateikimo sąlygos.

 • 4.1. Lankytojas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje esančius leidinius.
 • 4.2. Naudodamasis 4.1. straipsnyje nurodyta teise, Lankytojas patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti prekių apibūdinimai, išreikšta nuomonė ir (arba) bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus:
  bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip klaidinanti;
  nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsirineapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.
  nepažeis visuomenės moralės principų;
  nebus žeminti žmogaus garbės ir orumo;
  nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos;
  nebus šmeižianti ar dezinformuojanti;
  neskatins prievartos, agresijos, panikos;
  neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
  nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;
  nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
  nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Administratoriui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims.
 • 4.3. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne Administratorius yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko, platina ar kitaip disponuoja naudodamasis Svetaine ir (arba) Paslaugomis.
 • 4.4. Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada panaikinti bet kuriuos Lankytojo pateiktus komentarus apie tai jo neinformavęs.
 • 4.5. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį, Lankytojas neatlygintinai, visam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui (visam teisių į intelektinę nuosavybę galiojimo laikotarpiui) neribojant galiojimo teritorijos neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje, suteikia Administratoriui šias neišimtines autoriaus turtines teises: visas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje (atgaminimo, išleidimo, platinimo, viešo paskelbimo, vertimo į visas pasaulio kalbas, išvestinių kūrinių kūrimo, kūrinio perdirbimo, adaptavimo, rinkinių sudarymo bei visas kitas pastarajame įstatymo straipsnyje nurodytas teises) bei visas kitas pastarajame įstatyme, Europos Sąjungos teisės norminiuose, tarptautiniuose aktuose nurodytas autorių turtines teises. Visa šiame punkte nurodyta intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant ir visos autoriaus turtinės teisės į turinį), suteikiamos Administratoriui nuo informacijos pateikimo momento ir gali būti naudojama visais įmanomais galimais būdais (įskaitant bet neapsiribojant: atgaminant, išleidžiant ir platinant popierine, elektronine, skaitmenine forma, būdais), neribojant leidimų, tiražų skaičiaus. Administratorius turi teisę suteikti visą ar dalį šiame punkte nurodytos intelektinės nuosavybės (autoriaus turtinių teisių) į pateiktą turinį bet kokiems tretiesiems asmenims be papildomo Lankytojo sutikimo, nes Lankytojas šių taisyklių pagrindu Administratoriui šią teisę suteikia.
 • 4.6. Lankytojas supranta ir patvirtina, kad Administratorius ar su juo susiję tretieji asmenys nėra atsakingi už Lankytojo pateiktą komentarų turinį.
 • 4.7. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Administratorius įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis. Lankytojas sutinka, kad Administratorius vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Administratoriaus sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.
 • 4.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Administratorius nekontroliuoja kitų lankytojų talpinamo turinio, kurį Lankytojas gali perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Administratorius neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
 • 4.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio turinio.

  5. Intelektinė nuosavybė.

 • 5.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.
 • 5.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

  6. Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas.

 • 6.1. Lankytojas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 • 6.2. Jei Administratoriaus Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Administratorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • 6.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos jose, bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.
 • 6.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

  7. Taikytina teisė bei teismingumas.

 • 7.1. Šiai sutarčiai ir pirkimo-pardavimo sutarčiai (pirkimo taisyklės) yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • 7.2. Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14(keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Kliento gyvenamąją vietą. Vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt/) bei kitos institucijos – teisės aktų nustatytais atvejais. Nuostata patvirtinta 2016-01-25 direktoriaus įsakymu Nr. KK-ĮS-16-01 ir 2016 02 01 paskelbta svetainėje.

  8. Informacijos siuntimas.

 • 8.1. Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui jo pateiktuose duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šią sutartį ir pirkimo-pardavimo sutartį Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
 • 8.2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad Lankytojui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Administratoriaus serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.
 • 8.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

  9. Baigiamosios nuostatos.

 • 9.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
 • 9.2. Šalys susitaria, kad Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties ir pirkimo-pardavimo sutarties tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

  10. Specialių pasiūlymų žymėjimas

  Kviečiame susipažinti su atnaujintu ypatingų pasiūlymų žymėjimu. Nuo šiol prie knygos radę specialų ženklą, galite būti tikri, kad siūlome jums ypač gerą kainą. Štai, keletas specialių ženklų pavyzdžių:

   – tai vienas patraukliausių pasiūlymų Knygų klube. Specialiai šiam pasiūlymui su populiariausiomis Lietuvos leidyklomis suderinome ypač geras sąlygas, todėl užtikriname, kad knygas įsigysite už itin gerą kainą.

   – prie knygos radę ženklą „Žema kaina“ galite būti tikri – ją įsigysite už labai patrauklią kainą. „Žema kaina“ taikoma grožinei, negrožinei literatūrai, vaikų ir jaunimo knygoms. Šį ženklą galite rasti ir prie naujausių knygų, tad nedvejokite jų įsigyti!

   – išsirinkę skaitinius su ženklu „Superkaina“ esate užtikrinti, kad siūlome jums išskirtinę kainą. „Superkaina“ galite rasti prie teminių pasiūlymų, leidyklų išpardavimų ir kt.

    – tokiu ženklu pažymėtas knygas siūlome už žemiausią kainą Knygų klube. Dažniausiai išpardavimo knygos turi ribotą kiekį, todėl paskubėkite įsigyti norimus skaitinius.

   – išsirinkus prekę pažymėtą šiuo ženkliuku, jūsų užsakymą pristatysime nemokamai! Nemokamas pristatymas galios visam pirkinių krepšeliui. Siuntoms į užsienį šis pasiūlymas negalioja.

  – kartu su „Žema kaina“, „Superkaina“, „Išpardavimas“ ar kitu ypatingo pasiūlymo ženklu, prie prekės kainos rasite ir laikroduką. Jis nurodys kiek laiko tęsis pasiūlymas ir prekės kaina išliks nepakitusi.   Dokumentas patvirtintas 2022 06 01 d. vadovo įsakymu Nr. KK-ĮS-16-01 ir paskelbtas Svetainėje 2022 06 01.

Prekių pirkimo iš interneto svetainės www.knyguklubas.lt taisyklės (atnaujinta 2022 06 01 d.)

Norėdami naudotis elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su taisyklėmis sutinku“ patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

  1. Įžanga

 • 1.1. Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB Knygų klubo, juridinio asmens kodas 304148241, Ulonų g. 2, Vilnius, toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl prekių ir paslaugų (toliau - prekės), nurodytų elektroninės prekybos interneto svetainėje www.knyguklubas.lt (toliau – Parduotuvė), įsigijimo. Jeigu Pirkėjas įsigyja elektronines knygas (toliau – el. knyga arba el. knygos), jam yra taikomos specialios sąlygos, nurodytos Taisyklių 10 punkte bei kitos Taisyklių sąlygos taikomos tiek, kiek neprieštarauja Taisyklių 10 punkte nurodytoms sąlygoms. Jeigu Pirkėjas įsigyja vienu pirkimu ir el. knygas, ir kitas Parduotuvės prekes, dėl el. knygos arba el. knygų Pirkėjui yra taikomos el. knygų pirkimą reglamentuojančios pirkimo sąlygos, o kitoms prekėms atitinkamai bendros pirkimo sąlygos, nurodytos šiose Taisyklėse.
 • 1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.
 • 1.3. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas.
 • 1.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

  2. Prisijungimo ir registracijos duomenys

 • 2.1. Pirkėjas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Pirkėjui prisijungti prie Parduotuvės (toliau – Prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą.
 • 2.2. Prisijungimo duomenys – tai Pirkėjo Kliento kortelės Nr./el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Pirkėjui būtina nurodyti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti Parduotuvės informaciją el. paštu. Registracijos duomenys – tai Pirkėjo el. paštas, vardas, pavardė, adresas, telefonas, kuriuos būtina pateikti, norint užsisakyti prekę.
 • 2.3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.
 • 2.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Pardavėjui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Pirkėjui.
 • 2.5. Šalys susitaria, jog Pardavėjas, siekdamas užtikrinti Pardavėjo bei Pirkėjo teisėtus interesus ir (arba) jeigu Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui, saugumui, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.
 • 2.6. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu (užsiprenumeravusiųjų naujienlaiškius, Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške, pranešdamas apie tai el. paštu [email protected]; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

  3. Prekių užsakymas ir pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 • 3.1. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
 • 3.2. Šalys susitaria, jog Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas yra gautas. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.
 • 3.3. Pirkėjas šių Taisyklių nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti užsakymo, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes.
 • 3.4. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228⁷ straipsnyje, o kai yra perkamos el. knyga ar el. knygos ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje, nurodytą informaciją.
 • Pirkėjas, kuriam teikiamos jo neužsakytos prekės, neturi pareigos už tai mokėti. Pirkėjas nepatirs jokių papildomų išlaidų dėl neužsakytų prekių gavimo. Pirkėjo, kuriam be jo užsakymo buvo perduotos prekės, neveikimas (tylėjimas) nelaikomas sutikimu pirkti. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės, ir sudaryti Pardavėjui sąlygas atsiimti šias pateiktas neužsakytas prekes.

  4. Prekės ir jų kainos

 • 4.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. Pardavėjo prekės yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, kad prekes įsigyja asmeniniam (ne komerciniam) naudojimui. Jeigu Pirkėjas pageidauja įsigyti prekių komerciniais tikslais, jis turi susisiekti su Pardavėjo konsultantais, kreipiantis telefonu 8 700 55622 arba el. paštu [email protected]
 • 4.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
 • 4.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.
 • 4.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

  5. Apmokėjimas

 • 5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje.
 • 5.2. Jei Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste arba Paypal sistema), Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei: fiziniams asmenims – 14 (keturiolika) dienų; juridiniams asmenims – 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta (laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties), o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.
 • 5.3. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą prekių gavimo momentu, už prekes bei prekių pristatymą Pirkėjas atsiskaito atsiimdamas užsakymą.
 • 5.4. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius patirtus nuostolius.
 • 5.5. Jeigu Pirkėjas vienu pirkimu perka ir el. knygą ar el. knygas, ir kitas Parduotuvės prekes apmokėjimas atliekamas šių Taisyklių 10 punkte nustatyta tvarka.

  6. Prekių pristatymas

 • 6.1. Į užsienio šalis Pardavėjo prekes Pirkėjui pristato Siųsk24 , pagal galiojančius įkainius ir terminus.
 • 6.2. Užsisakius prekes į artimiausią Lietuvos paštą, prekės Pirkėjui pateikiamos per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento.
 • 6.3. Užsisakius pristatymą tiesiai į namus ar darbovietę, Lietuvoje prekės per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas, Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas po apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą. Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą siuntos gavimo momentu grynaisiais, prekės Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento.
 • 6.4. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
 • 6.5. Pirkėjo užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens (gavėjo) vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 • 6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/ arba Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.
 • 6.7. Pristačius prekę, Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
 • 6.8. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo - pardavimo sutarties vykdymu.
 • 6.9. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
 • 6.10. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
 • 6.11. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
 • 6.12. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

  7. Prekių tinkamumo naudoti terminas ir prekių kokybės garantija

 • 7.1. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Pardavėjas neatsako už prekių saugą ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį (prekės savybes) suėjus šiam terminui.
 • 7.2. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme.
 • 7.3. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
  • 7.3.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Parduotuvėje;
  • 7.3.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
  • 7.3.3. prekė tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią Pardavėjas pranešė Pardavėjui pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir su kuria Pirkėjas sutiko;
  • 7.3.4. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir prekių ženklinimą, dėl prekės konkrečių savybių. Pardavėjo neįpareigoja šiame punkte numatyti vieši pareiškimai, jeigu jis įrodo, kad apie atitinkamą pareiškimą nežinojo ir negalėjo žinoti; pareiškimas buvo ištaisytas iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, sprendimui pirkti prekę pareiškimas negalėjo turėti įtakos.
 • 7.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
 • 7.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jam nustato teisės aktai.

  8. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo bei pinigų grąžinimo tvarka

 • 8.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
  • 8.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių (pavyzdžiui, vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties ir kt.).
  • 8.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected] Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  • 8.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: 8.1.3.1. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;
  • 8.1.3.2. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
  • 8.1.3.3. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;
  • 8.1.3.4. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
  • 8.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  • 8.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 8.5 punkte numatytos nuostatos.
  • 8.1.6. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti sutartį arba sudaryti sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
  • 8.1.7. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 • 8.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
  • 8.2.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu [email protected]
  • 8.2.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 8.2.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą: tabakas ir tabako gaminiai; parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai; fotografijos ir kinematografijos prekės; spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; audiniai; kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius; megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai; kūdikių drabužėliai; pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai; siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai; liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai; perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją; mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai; antžeminio transporto priemonės; laivai, valtys ir plaukiojantys įrenginiai; optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; ginklai ir šaudmenys; baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai; žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai; taip pat augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės; sveriamos ir matuojamos prekės, kurios Pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.
  • 8.2.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Kliento pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  • 8.2.4. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.
  • 8.2.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 8.5 punkte.
 • 8.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
  • 8.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  • 8.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 8.2 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
   • 8.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti (pataisyti prekę);
   • 8.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta prekės pirkimo kaina;
   • 8.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės; 8.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (vienašališkai nutraukti sutartį), kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  • 8.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 8.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 8.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  • 8.3.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   • 8.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
   • 8.3.4.2. pateikti prekių pirkimo-pardavimo dokumentą (kasos aparato kvitą ar pirkimo-pardavimo kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą), garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
   • 8.3.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
  • 8.3.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą nuo prekės perdavimo jam dienos.
  • 8.3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos (pavyzdžiui, nepateikia prekės įsigijimo dokumento).
  • 8.3.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 8.5 punktu.
  • 8.3.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.
  • 8.3.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  • 8.3.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
 • 8.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
  • 8.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected] arba paskambinęs telefono numeriu 8 700 55177. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.
  • 8.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 8.5 punkte
 • 8.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
  • 8.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, išsaugotos prekės vartojamosios savybės ir nepraradusi prekinės išvaizdos prekė. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti nuotolinės sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.
  • 8.5.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
  • 8.5.3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu.
  • 8.5.4. Jei Pirkėjas Parduotuvėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 8.5.1 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
  • 8.5.5. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 8.1-8.4 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
  • 8.5.6. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Grąžinti prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.
  • 8.5.7. Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš šių būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.
  • 8.5.8. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 8.1-8.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai (visos Pirkėjo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo apmokėtas Prekių pristatymo išlaidas) jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  • 8.5.9. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.
  • 8.5.10. Pasinaudojus Taisyklių 8.1.-8.2 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 8.3-8.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
  • 8.5.11. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią įprastinį prekės pristatymo būdą.
  • 8.5.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 8.5.1 punktui.
  • 8.5.13. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
  • 8.5.14. Pirkėjas supranta, jog dėl savo kaltės (ne dėl Pardavėjo ar Pardavėjo pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės) siuntėjo nurodytoje vietoje nurodytu laiku neatsiimdamas/negaudamas užsakytos Prekės faktiškai vienašališkai nutraukia šią sutartį ir tokiu būdu sukelia Pardavėjui nuostolius, kuriuos sudaro Prekės siuntimo išlaidos. Tokiais atvejais Pardavėjas gražina Pirkėjui apmokėtos Prekės kainą, tačiau neprivalo grąžinti Pirkėjo Pardavėjui sumokėto Prekės pristatymo mokesčio, kai toks mokestis buvo taikomas, t. y. Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtus nuostolius dėl Pirkėjo netinkamo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

        9. Komentarų pateikimo sąlygos

 • 9.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes.
 • 9.2. Naudodamasis 9.1. straipsnyje nurodyta teise, Pirkėjas patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Pirkėjo pateikti prekių apibūdinimai, išreikšta nuomonė ir (arba) bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus: bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip klaidinanti; nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.; nepažeis visuomenės moralės principų; nebus žeminanti žmogaus garbės ir orumo; nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos; nebus šmeižianti ar dezinformuojanti; neskatins prievartos, agresijos, nekels panikos; neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai; nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka; nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų; nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Pardavėjui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims.
 • 9.3. Pirkėjas supranta, kad jis pats, o ne Pardavėjas yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Pirkėjas siunčia, peržiūri, laiko, platina ar kitaip disponuoja naudodamasis Parduotuve ir (arba) Paslaugomis.
 • 9.4. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada panaikinti bet kuriuos Pirkėjo pateiktus komentarus apie tai jo neinformavęs.
 • 9.5. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį, Pirkėjas neatlygintinai, visam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui (visam teisių į intelektinę nuosavybę galiojimo laikotarpiui) neribojant galiojimo teritorijos neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje, suteikia Pardavėjui šias neišimtines autoriaus turtines teises: visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje (atgaminimo, išleidimo, platinimo, viešo paskelbimo, vertimo į visas pasaulio kalbas, išvestinių kūrinių kūrimo, kūrinio perdirbimo, adaptavimo, rinkinių sudarymo bei visas kitas pastarajame įstatymo straipsnyje nurodytas teises) bei visas kitas pastarajame įstatyme, Europos Sąjungos teisės norminiuose, tarptautiniuose aktuose nurodytas autorių turtines teises. Visa šiame punkte nurodyta intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant ir visos autoriaus turtinės teisės į turinį), suteikiamos Pardavėjui nuo informacijos pateikimo momento ir gali būti naudojama visais įmanomais galimais būdais (įskaitant bet neapsiribojant: atgaminant, išleidžiant ir platinant popierine, elektronine, skaitmenine forma, būdais), neribojant leidimų, tiražų skaičiaus. Pardavėjas turi teisę suteikti visą ar dalį šiame punkte nurodytos intelektinės nuosavybės (autoriaus turtinių teisių) į pateiktą turinį bet kokiems tretiesiems asmenims be papildomo Pirkėjo sutikimo, nes Pirkėjas šių taisyklių pagrindu Pardavėjui šią teisę suteikia.
 • 9.6. Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad Pardavėjas ar su juo susiję tretieji asmenys nėra atsakingi už Pirkėjo pateiktą komentarų turinį.

  10. El. knygos ar el. knygų pirkimo papildomos sąlygos

 • 10.1. El. knygos šių Taisyklių prasme reiškia visas el. knygas, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. EL. knyga yra skaitmeninio turinio prekė, todėl sutartims dėl skaitmeninio turinio prekių yra atitinkamai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos dėl vartojimo sutarčių dėl skaitmeninio turinio teikimo.
 • 10.2. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti ir apmokėti“. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti ir apmokėti“ Pirkėjas sudaro šią el. knygų pirkimo-pardavimo sutartį ir patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šios sutarties sąlygomis, nurodytomis Taisyklių atitinkamose nuostatose. Pardavėjas, gavęs apmokėjimo patvirtinimą, išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, patvirtinantį, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas. Jeigu Pardavėjas Pirkėjo užsakymo nepatvirtintų, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo apmokėjimo gavimo dienos grąžinti Pirkėjo už el. knygą ar el. knygas sumokėtus pinigus.
 • 10.3. Pirkėjui išsirinkus norimą pirkti el. knygą bei paspaudus mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas bus nukreiptas į „krepšelio“ puslapį, o norint įsigyti daugiau el. knygų, reikia grįžti į Parduotuvę ir atlikti tą patį veiksmą kiekvienos išsirinktos el. knygos puslapyje. Kai į „krepšelį“ bus sudėtos visos norimos įsigyti el. knygos, reikia pasirinkti banką, kurio internetinės bankininkystės paslauga yra norima pasinaudoti.
 • 10.4. Pirkėjas įsipareigoja pasirinktoje internetinės bankininkystės sistemoje apmokėti už el. knygas, o atlikęs apmokėjimą, paspausti mygtuką „Grįžti pas pardavėją“. Tais atvejais, kai nėra galimybės grįžti į Parduotuvę, Pirkėjas po apmokėjimo gali uždaryti internetinės bankininkystės sistemos puslapį. Pirkėjui neapmokėjus už el. knygas pasirinktoje internetinės bankininkystės sistemoje, Pirkėjo užsakymas yra automatiškai anuliuojamas.
 • 10.5. Pirkėjas supranta, kad paspaudęs mygtuką „Patvirtinti ir apmokėti“ ir užsakymą apmokėjęs, jis praras teisę atsisakyti šios sudarytos sutarties, kadangi Pirkėjas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalies 13 punktą negali nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui, kai yra sudaryta sutartis dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties (t. y. Pirkėjas supranta, jog paspausdamas mygtuką „Pirkti ir apmokėti“ ir apmokėdamas užsakymą jis praras teisę atsisakyti šios elektroninių knygų pirkimo-pardavimo sutarties, kadangi el. knyga (skaitmeninis tyrinys) Pirkėjui bus suteikta iš karto po apmokėjimo).
 • 10.6. Pirkėjui nesuteikiamos teisės daryti el. knygos ar jos dalių kopijas, platinti, atgaminti el. knygą bet kokiu būdu ir forma ir naudoti ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šioje sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose.
 • 10.7 Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į el. knygos turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis el. knygą Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama, Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į el. knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti el. knyga. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šios sutarties sąlygų) el. knyga, el. knygos leidėjas ir (arba) Pardavėjas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama el. knyga, o Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą el. knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.
 • 10.8. Draudžiama panaikinti el. knygos apsaugą (Pardavėjo patalpintą vardinį ekslibrį), pašalinti el. knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.
 • 10.9. El. knygos leidėjas ir (arba) Pardavėjas nėra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi el. knyga.

  11. Intelektinė nuosavybė

 • 11.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
 • 11.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba pardavėjas juos teisėtai naudoja. Pirkėjas neturi teisės naudoti jų jokiu būdu.

  12. Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas

 • 12.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo dydžiu, spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama įdėmiai perskaityti prekės aprašymą.
 • 12.2. Už šios pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 • 12.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • 12.5. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos bei padengia Administratoriaus turėtas prekių pristatymo išlaidas.

  13. Taikytina teisė, teismingumas, skundų nagrinėjimo tvarka ir pirkimo-pardavimo sutarties aiškinimas

 • 13.1. Šioms Taisyklėms/pirkimo-pardavimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • 13.2. Visi dėl šių Taisyklių/pirkimo-pardavimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.
 • 13.3. Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja neatlygintinai. Prašymą/skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
 • 13.4. Kilus abejonių dėl šių Taisyklių/pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų turinio, sąlygos aiškinamos Pirkėjo naudai.

  14. Informacijos siuntimas

 • 14.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
 • 14.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.
 • 14.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

Šios Taisyklės patvirtintos 2022 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. KK-ĮS-20-05 ir 2022-06-01 paskelbtos Parduotuvėje. 

Asmens duomenų apsauga

 Informuojame, kad nuo š.m. sausio 1 d. Knygų klubui atsiskyrus nuo UAB ALG knygynai, asmens duomenų valdytojo teises ir pareigas perėmė UAB Knygų klubas
 • 1. Duomenų valdytojas: UAB Knygų klubas, įmonės kodas 304148241, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.
 • 2. Duomenų tvarkytojai:
  • 2.1. AB Lietuvos paštas, įmonės kodas 121215587, J. Jasinskio g. 16, Vilnius. Duomenų tvarkytojo atliekama funkcija: Knygų klubo katalogų siuntimas paštu juos užsisakiusiems asmenims.
  • 2.2. UAB AL holdingas, juridinio asmens kodas 302288643, Ulonų g. 2, Vilnius. Duomenų tvarkytojo atliekama funkcija: www.knyguklubas.lt pirkėjų asmens duomenys saugomi UAB AL holdingui priklausančioje verslo valdymo sistemoje. (papildyta 2014-04-08 vadovo įsakymu Nr. ĮS14-005 )
 • 3. Tvarkydami asmens duomenis, duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).
 • 4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: elektroninė prekyba, tiesioginė rinkodara, skaitytojų bendruomenės paslaugų teikimas.
 • 5. Tvarkomų asmens duomenų sąrašas kiekvienu asmens duomenų tvarkymo tikslu:
 • 5.1. elektroninė prekyba (prekių pardavimas): vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), pristatymo adresas, gimimo data, lytis;
 • 5.2. tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas juos užsisakiusiems interneto svetainės www.knyguklubas.lt lankytojams): prisiregistravusio svetainės lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas (kai asmuo užsisakė naujienlaiškius registracijos formoje); neprisiregistravusio svetainės lankytojo elektroninio pašto adresas (kai asmuo užsisakė naujienlaiškius nesiregistruodamas).
 • 5.3. skaitytojų bendruomenės paslaugų teikimas: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, fotonuotrauka.
 • 6. Asmens duomenys nėra teikiami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus, kai to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos.
 • 7. Asmens duomenų saugojimo terminas: elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslu – 3 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo, skaitytojų bendruomenės paslaugų teikimo tikslu – 2 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo. (papildyta 2014-04-08 vadovo įsakymu Nr. ĮS14-005 )
 • 8. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka:
  • 8.1. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
   • 8.1.1. Duomenų subjektas, asmeniškai pateikęs duomenų valdytojui adresu UAB Knygų klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba parašydamas elektroninio pašto adresu, kuris buvo nurodytas registracijos interneto svetainėje www.knyguklubas.lt metu, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.
   • 8.1.2. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.
  • 8.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus
   • 8.2.1. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis 8.1. punkte nurodyta tvarka, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, pašto adresu UAB Knygų klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, ar elektroninio pašto adresu [email protected], rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos interneto svetainėje www.knyguklubas.lt metu, nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
   • 8.2.2. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
   • 8.2.3. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
    • 1) turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
    • 2) jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
    • 3) jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
   • 8.2.4. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
   • 8.2.5. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.
   • 8.2.6. Jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
  • 8.3. Duomenų subjekto teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys
   • 8.3.1. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
   • 8.3.2. Duomenų subjekto prašymu duomenų valdytojas privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

Dokumentas patvirtintas 2013-07-10 vadovo įsakymu Nr. ĮS13 -013 ir paskelbtas Svetainėje 2013-07-11.